خدمات وکالت با بهترین وکیل در کرج
وکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرجوکیل | وکالت | وکیل در کرج
09120475112
diakuco@gmail.com
کرج | بین میدان شاه عباسی و توحید - کوچه شهدای دانشجو - مجتمع اداری امیر - طبقه 2 - واحد 4

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن گاهی تنها و آخرین راه برای خاتمه دادن به یک زندگی مشترک ناسالم است…

با توجه به اینکه بر طبق قانون و شرع حق طلاق به طور طبیعی با مرد است،اقدام به طلاق از طرف زن دشوار و مشروط به موارد و مصادیقی است که قانون تعیین کرده است. قانون به صراحت به شرح موارد پذیرفته شده از طرف زوجه برای طلاق پرداخته است.

طلاق از طرف زن یا مرد،هر یک دارای شرایط متفاوتی است.این تفاوت تا آنجا فاحش است که مرد میتواند هر زمان و بدون نیاز به ادله خاص اقدام به جدایی از همسر خود نماید.اما این شرایط برای زنان متفاوت است.چه بسا اگر وکیل زوجه تجربه کافی در این دست پرونده ها را نداشته باشد ممکن است پرونده به موفقیت نیانجامد.

در مقاله پیش رو ابتدا به تعریف طلاق از طرف زن و سپس به موارد حق طلاق زن همچنین شرایط دادخواست طلاق از طرف زن میپردازیم.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

قانون جدید طلاق از طرف زوجه

در ماده قانون شماره 22 قانون حمایت خانواده چنانچه مهریه زوجه بیش از 110 سکه باشد،پرداخت آن منوط به تمکن مالی زوج است.بر طبق این ماده قانون میزان متعارف مهریه 110 سکه تعیین  شده است که اگر مهریه زوجه بیش از این تعداد باشد دادگاه تمکن مالی مرد را سنجیده و رأی به حبس یا عدم آن میدهد.

سابق هیچ تشریفاتی پیش از تقدیم دادخواست طلاق از طرف زن به دادگاه وجود نداشت.اما قانون جدید متقاضیان را مکلف به انجام مراحل و تشریفاتی میکند.متاقضیان طلاق از طرف زن ابتدا موظف به شرکت در جلسات مشاوره خانواده هستند و پس از آن می توانند برای ثبت درخواست خود برای طلاق از طرف زن به دادگاه خانواده مراجعه کنند.برای این منظور همان طور که پیشتر گفته شد می بایست در سامانه تصمیم ثبت نام و از یکی از مراکز مشاوره وقت رزرو نمایند.

یکی از موارد دیگری که در قانون جدید اضافه شده حضور مشاور خانم در جلسات رسیدگی به طلاق است.

در چه شرایطی زن میتواند دادخواست طلاق دهد؟

گاه تحمل زندگی مشترک برای زوجه دشوار میشود و مخالفت مرد با طلاق شرایط را سخت تر میکند.همچنین گاهی ادامه زندگی ممکن است خطر جانی و آسیب های جدی برای زن به همراه داشته باشد، از این رو قانون گذار امکان ارائه درخواست طلاق را برای زنان فراهم نموده است.

به همین منظور تبصره ماده 1133 قانون مدنی مقرر کرده است که زوجه میتواند با شرایط ذکر شده در مواد1119،1129،1130 این قانون،درخواست طلاق دهد.همچنین در ماده 1029 قانون مدنی نیز یکی دیگر از مواردی که به زوجه حق طلاق میدهد بیان شده است.

 

مواد قانونی دخیل در طلاق از سوی زن:

ماده 1129 قانون مدنی: عجز یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه

ماده 1130 قانون مدنی:دوام ازدواج سبب عسر و حرج زن شود.

عسر و حرج:سختی و مشقت در زندگی.عسر و حرج شامل موارد متعددی است.

ماده 1119 قانون مدنی:زوجین میتوانند هر شرط یا شرایطی را که مخالف مقتضای عقد ازدواج نباشد را در ضمن شرایط عقد لازم کنند و پس از اثبات تحقق شرط زن وکیل باشد اقدام به طلاق نماید.

ماده 1029 قانون مدنی:غیبت شوهر به مدت چهار سال یا بیش از آن.

درادامه به تفصیل به مصادیق هر یک از مواد خواهیم پرداخت.

 

موارد طلاق از جانب زن:

1.وکالت در طلاق: همان طور که گفته شد بنابر ماده 1119 قانون مدنی زوجین میتوانند هر شرطی که با عقد مزبور مغایرت نداشته باشد را در ضمن عقد ازدواج لازم نمایند تا در صورت تحقق شرط زن وکیل در توکیل شود و پس از اثبات تحقق شرط فوق الذکر در محکمه خود را مطلّقه نماید.به طور مثال شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر اختیار کند یا برعلیه زن سوء قصد نماید یا به سبب سوء رفتار زندگی برای زن غیر قابل تحمل باشد.

بنابراین یکی از مواردی که برای درخواست طلاق از طرف زن رسمیت دارد آن است که زوجه از طرف زوج وکیل باشد تا با تحقق شراط از پیش تعیین شده ای بتواند خود را مطلقه سازد.

شروط دوازده گانه مندرج در اسناد ازدواج از مفاد این ماده قانون است.پذیرش درخواست طلاق از طرف زن مشروط به اثبات تحقق این موارد در محکمه است.

همچنین دفاتر اسناد رسمی میتوانند برای طلاق زوجه وکالت مطلق تنظیم کنند.در این نوع وکالت نامه زوج به زوجه وکالت میدهد تا هر زمان با مراجعه به دادگاه و انجام مراحل قانونی نسبت به مطلقه کردن خود اقدام نماید.به این ترتیب وکالت در طلاق ممکن است مشروط به حصول شرایط خاصی باشد یا نباشد.

شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه

با اثبات تحقق هریک از آنها در محکمه زن میتواند بدون حضور و رضایت مرد خورد را مطلقه سازد:

1.استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به زن

2.سوء رفتار غیر قابل تحمل از طرف شوهر

3.چنانچه شوهر به بیماری صعب العلاج مبتلا باشد و شرایط را برای دوام زوجیت با مشکل مواجه کند.

4.اشتغال مرد به شغل و حرفه ای که به آبروی خانوادگی زن آسیب وارد کند.

5.جنون شوهر یا مجنون شدن وی در طول زندگی مشترک

6.اعتیاد شوهر به مواد مخدر تا حدی که به زندگی مشترک لطمه وارد کند.

7.محکومیت مرد به 5 سال حبس یا بیشتر.

8.چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند.

9.ناباروری مرد پس از گذشت پنج سال از آغاز زندگی مشترک.

10.ازدواج مجدد مرد بدون اذن زن.

11محکومیت مرد به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.

12.شوهر مفقودالاثر باشد و حتی پس از مراجعه زن به دادگاه اطلاعی از وی در دست نباشد.

2.عدم پرداخت نفقه زن یا عجز در پرداخت: در ماده 1129 قانون مدنی پیش بینی شده است که “در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید.همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. “. بنابراین طبق این ماده قانون میان شوهری که به عمد از پرداخت نفقه سر باز میزند و شوهری که توان پرداخت ندارد تفاوتی نیست.

3.عسر و حرج زوجه: بنابر ماده قانون 1130 قانون مدنی عسر و حرج عبارت است از “به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.”

عسر و حرج مشمول موارد زیر است:

1.اعتیاد زوج به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی

2.ترک زندگی خانوادگی به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در طی مدت یک سال بدون عذر موجه

3.ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار و سوء استفاده مستمر زوج از زوجه

4.ابتلا مرد به هرگونه بیماری صعب العلاج روانی یا ساری به طوری که ادامه زندگی مشترک  را با ختلال مواجه کند.

5.محکومیت قطعی زوج به حبس به مدت پنج سال یا بیشتر.

قابل توجه است مصادیق عسر و حرج در قانون مدنی حصری نبوده و احراز دیگر موارد آن مشروط به تشخیص دادگاه است.

4.غیبت زوج بیش از چهار سال: بنابر ماده 1029 قانون مدنی “هرگاه شخصی چهارسال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق از طرف زن کند.در این صورت با رعایت 1023 حاکم او را طلاق می دهد.”

مطابق این ماده قانون اگر مرد برای چهار سال متوالی غایب بوده و هیچ اطلاعی از وی در دست نباشد، همسر وی می تواند دادخواست طلاق از طرف زن ارائه کند.با این حال صدور و اجرای حکم طلاق مشروط به طی مراحل و تشریفاتی است.این مراحل شامل درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار برای سه مرتبه متوالی و گذشت یک سال از آخرین آگهی میباشد.چنان که ذکر شد غیبت مرد براساس طی تشریفات مقرر در قانون میتواند از موارد طلاق از طرف زن باشد.

شرایط دادخواست طلاق از جانب زن

دعوای طلاق  با تقدیم دادخواست به دادگاه آغاز می شود و با آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق ادامه می یابد.(آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق الزامی است.شامل بررسی بکارت و بارداری یا عدم آن می شود.)در صورتی که دادخواست شرایط لازم و کافی را نداشته باشد دادگاه یکی از قرارهای رد دادخواست، عدم استماع یا عدم صلاحیت صادر میکند.

اما شرایط دادخواست از قرار زیر است:

1.شرکت در جلسات مشاوره: ضروری است که زوجین ابتدا در جلسات مشاوره شرکت کرده باشند و تا دادخواست طلاق از جانب مراجع مورد پذیرش و رسیدگی قرار بگیرد.

2.لازم است به طرفیت دادگاه خانواده باشد: در صورتی تقدیم دادخواست طلاق به دادگاه دیگر قرار عدم صلاحیت صادر خواهد شد.

3.دارا بودن شرایط کلی دادخواست: دادخواست طلاق میبایست شرایط کلی دادخواست بنابر ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد.این شرایط شامل درج مشخصات خواهان و خوانده، ذکر آن چه خواهان از دادگاه تقاضامند است ، ذکر تعیین خواسته، و …

4.احراز و اثبات شرایط عسر و حرج یا یکی از شرایط و مواردی که به موجب قانون برای زن حق طلاق ایجاد می شود.قابل ذکر است که ادعای تحقق شروط مزبور در محضر دادگاه پذیرفته نیست و زوجه می باید برای اثبات آن ادله محکم داشته باشد و به استناد آن  از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

 

مراحل طلاق از طرف زوجه

1.ثبت نام در سامانه تصمیم اولین مرحله برای ثبت طلاق است.

  1. پس از اخذ نوبت در سامانه تصمیم قدم دوم شرکت زوجین در جلسات مشاوره اجباری است.

3.طلاق از طرف زن عملا با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده آغاز میشود.زوجه با داشتن شرایط دادخواست آن را به دادگاه تقدیم کند.دادگاه پس از بررسی دادخواست آن را به جریان می اندازد.

4.پس از پذیرش دادخواست زوجه دادگاه جلسه دادرسی را برگزار و در آن به دلایلی که زوجه در دادخواست طلاق مطرح کرده است رسیدگی می کند.در صورت قبول دلالیل حکم طلاق صادر میگردد.

5.بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی طرفین می توانند برای رأی دادگاه تقاضای تجدید نظر نمایند.

6.پس از صدور رأی دادگاه تجدید نظر طرفین دعوای طلاق می توانند در دیوان عالی کشور تقاضای فرجام خواهی کنند.

7.پس از صدور حکم قطعی طلاق زوجین به مدت شش ماه فرصت دارند تا با با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق صیغه طلاق را جاری کنند.

نکته: برای شروع دعوای طلاق از طرف زن، زوجه می بایست فرم های خاصی را تکمیل و تقدیم دادگاه یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نماید.

فرم درخواست طلاق در واقع قرمی است که ضمن آن زوجه دلایل خود برای طلاق را اعلام نموده و بعد تر در دادگاه آن ها را اثبات میکند.

زن برای درخواست طلاق می بایست به کجا مراجعه کند؟

زوجه پس از حصول اطمینان از دارا بودن شرایط دادخواست، اقدامات دیگر را یک به یک انجام دهد. رسیدگی به درخواست طلاق از طرف زن با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده آغاز میشود.برای تقدیم دادخواست به دادگاه زوجه می باید با رعایت شرایط دادخواست و به همراه داشتن مدارک مورد نیاز به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت کند.گفتنی است که برای تنظیم دادخواست طلاق زن و مرد می بایست ابتدا در جلسات مشاوره حاضر شوند.

طلاق از طرف زن چه مدت طول میکشد؟!

مدت زمان رسیدگی به دادخواست طلاق از طرف زن نسبتا طولانی سات و حداقل یک سال به درازا میکشد.چرا که بنابر مراحلی که در تیتر قبل ذکر شد،مراحل با ثبت نام در سامانه تصمیم آغاز و با شرکت در جلسات مشاوره اجباری ادامه میابد.پس از بررسی در دادگاه خانواده و صدور حکم چنانچه هر یک از طرفین به حکم دادگاه بدوی معترض باشد پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و سپس اگر به رأی تجدید نظر نیز اعتراضی بود طرفین میتوانند برای فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اقدام کنند.با در نظر گرفتن تمام این احتمالات طبیعی است که این فرایند سریع نخواهد بود.بدیهی است که این فرایند در صورت عدم اعتراض طرفین به حکم دادگاه بدوی یا تجدید نظر به مراتب کوتاه تر خواهد بود.

حقوق زن هنگام درخواست طلاق

برخلاف تصور عمومی هنگام درخواست طلاق از طرف زن هیچ یک از حق و حقوق وی ضایع نشده و قادر است تمام حقوقی که از ابتداع عقد ازدواج برای وی به وجود آمده است را دریافت کند.این حقوق عبارتند از:

1.مهریه:از جمله حقوقی که از زمان اجرای عقد نکاح برای زن به وجود می آید و در هر صورت قادر است از شوهر خود دریافت کند.

2.حضانت فرزندان: حضانت اولاد تا هفت سالگی بر عهده مادر است و ارائه دادخواست طلاق از طرف زن موجب تضییع این حق نخواهد شد.

3.استرداد جهیزیه: زن میتواند لوازم و وسایل زندگی مشترک را که با خود آورده است از مرد طلب کند.

4.نفقه: چنانچه زن در خانه مرد سکونت و شرایط تمکین را داشته باشد، امکان درخواست نفقه از شوهر برای وی فراهم است.

 

طلاق در دوران عقد از طرف زن:

در طی دوران عقد در واقع پیش از آغاز زندگی مشترک و دخول نیز زوجه امکان درخواست طلاق دارد.چنانچه دخول صورت گرفته باشد زوجه می تواند تمام مهریه خود و در صورت عدم دخول نصف مهریه را دریافت کند.بر اساس ماده 1085 قانون مدنی خواه زوجه باکره باشد یا خیر، حق دارد با حق حبس و تا زمان پرداخت تمام مهریه از جانب زوج از هم خوابی با وی سر باز زند.به طور کلی تفاوت اصلی طلاق از طرف زن در دوران عقد با طلاق در دوران زناشوئی دوشیزگی زوجه است.

 

طلاق از طرف زوجه برای ایرانیان خارج از کشور:

چنانچه زوجه در ایران ساکن نباشد لازم است از طریق سامانه ثنا یا میخک نسبت به اعطای وکالت به یک وکیل پایه یک دادگستری اقدام کند تا وکیل از طرف ایشان اقدامات لازم برای طلاق در دادگاه های ایران را دنبال کند.

طلاق از جانب زن و موضوع عدم تمکین

موضوع عدم تمکین بر روند درخواست زوجه برای طلاق تاثیری ندارد و تنها نتیجه اثبات آن قطع نفقه برای زوجه است.تنها در صورتی که زن ناشزه باشد نمی تواند برای طلاق اقدام کند.(زنی ناشزه است که از تمکین عام یا تمکین خاص و یا هر دو نوع تمکین در برابر شوهر خود امتناع کند.زن ناشزه حق مطالبه نفقه ندارد ولی مهریه به او تعلق می گیرد.)

عدم تمکین زن برای اطلاق از نوع عسر و حرج خواهد بود، به این معنی که اگر زن تمکین نکند دچار عسر و حرج نشده و اثبات آن به سختی ممکن است.

به طور کلی عدم تمکین زن ارتباطی با درخواست وی برای طلاق نداشته و در صورت اثبات آن باز هم میتواند بر درخواست خود اصرار کند، و فقط نوع طلاق از سوی زن ممکن است تغییر کند.

طلاق از سوی زن ناشزه

با توجه به اینکه حق طلاق اصولاً با مرد است، دادگاه در شرایطی دادخواست طلاق از طرف زن را می پذیرد که اوضاع بر ضدّ زن باشد.یکی از مهمترین مسائلی که دادگاه به آن توجه می کند اطاعت زن از شوهر و در مقابل نافرمان بودن مرد است، البته این موضوع مستلزم اثبات از جانب زن است.

ابتدا توضیح دهیم که نشوز یا ناشزه بودن زن به چه معناست.

از نظر قانونی نشوز به معنی نافرمانی از وظایف زناشویی است.گفتنی است که هر یک از زوجین با سرباز زدن از انجام وظایف زناشویی در مقابل همسر خود نشوز کرده و ناشزه نام میگیرد.این اصطلاح عموماً برای زن به کار می رود.

بنابراین اگر زوج بتواند در دادگاه ناشزه بودن همسر خود را اثبات کند عملاً درخواست طلاق از طرف زن باطل است.اگر ناشزه بودن زن زوج را مجبور به ازدواج مجدد نماید،مرد برای این اقدام همچنان به رضایت زوجه نیاز دارد که زن می تواند از همین طریق اقدام به درخواست طلاق نماید.

اجرت المثل و درخواست طلاق از جانب زن

در موضوع اجرت المثل و درخواست آن از سوی زن طبق مدت ازدواج تا طلاق، تمکن زوج و صلاحدید کارشناس رسمی دادگستری تعیین کننده است.شایان ذکر است برخی محاکم معتقدند در صورتی که زوجین بر مقدار اجرت المثل توافق نکرده باشند، زن حق مطالبه اجرت المثل ندارد زیرا که ممکن است در آینده زوج دچار ازدیاد یا نقصان شود که محاسبه آن ممکن نیست.

تقسیم و تنصیف اموال در طلاق از سوی زن

از نظر قانونی مرد وظیفه ای برای نصف کردن دارایی ها با همسر خود ندارد.

در صفحه هشتم سند ازدواج (عقدنامه) به صورت چاپی شرط تنصیف دارایی قید شده و در زیر آن محل امضای زوجین قرار دارد.به این معنی که اگر یکی از طرفین به ویژه مرد آن را امضا نکرده باشد، شرط تنصیف اموال در این ازدواج جایگاهی ندارد.همچنین پس از امضای آن اگر در محاکم قانونی ادعا کنند که از ماهیت این شرط آگاه نبوده اند ادعای آنها پذیرفته نیست.

شایان توجه است شرط تنصیف اموال زمانی مصداق دارد که درخواست طلاق از جانب مرد مطرح شده باشد، بنابراین زمانی که طلاق از طرف زن باشد یا طلاق توافقی در میان باشد این شرط از اعتبار ساقط است.همین طور اگر سوء رفتار یا سوء معاشرت زن یا عدم انجام مسئولیتهای وی در قبال شوهر اثبات شود، شرط تنصیف اموال به زوجه تعلق نمی گیرد.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

آیا می توان شرط تنصیف اموال را تغییر داد؟

مطابق ماده 1119 قانون مدنی زن و مرد می توانند هرگونه شرط مقبول و منطقی و شرعی را به صورت توافقی ضمن عقد ازدواج به ثبت و امضا برسانند.به طور مثال شرط تنصیف اموال را به گونه ای تغییر داد که درخواست طلاق از طرف زن یا مرد باشد نصف اموال کسب شده پس از عقد به زوجه تعلق گیرد.

درخواست طلاق از طرف زوجه و حضانت فرزند

چنانچه پیشتر به صورت مختصر گفته شد حضانت فرزند بعد از طلاق تا هفت سالگی طفل به عهده مادر است. حضانت دختر پس از هفت سالگی و حضانت پسر از هفت تا پانزده سالگی با پدر است.در این میان اگر پدر یا مادر عدم صلاحیت طرف مقابل را اثبات کنند می توانند حق حضانت را از وی سلب و خود به عهده بگیرند.

پس به طور کلی حق حضانت تا هفت سالگی فرزندان با مادر بوده و پس از آن با پدر است.گفتنی است پس از سن قانونی حضانت دیگر موضوعیت ندارد و فرزند خود می تواند تصمیم بگیرد که تحت حضانت کدام یک از والدین باشد.

طلاق از طرف زن
طلاق از طرف زن

ضرورت حضور وکیل در پرونده های طلاق از جانب زن

دلایلی که زنان برای طلاق از جانب خود ارائه می دهند نیازمند تکمیل و بسط دادن است.چرا که مدارک لازم باید به تفصیل ضمیمه پرونده شوند و پس از ارائه به دادگاه می بایست دفاعیه ای جامع و کامل ارائه داد.در این جاست که وکیل با تجربه می تواند با تنظیم یک دفاعیه درست توجه قاضی را به ظلمی که به زن در زندگی مشترک روا شده، جلب نماید.

هر روزه زنان بسیاری در دادگاه ها سرگردانند و با گذشت حتی چند سال از شروع دعوای طلاق هنوز موفق به دریافت رأی به نفع خود نشده اند.اما وکیل متخصص با پیگیری های فنی و مستمر خود و همچنین تنظیم پرونده به شکل دقیق و با جزئیات کامل می تواند احتمال برد پرونده به نفع زوجه را تا حد زیادی بالا ببرد.

وکلای گروه وکیل24 با تجربه و مهارت فنی کافی در این قبیل پرونده ها می توانند به متقاضیان جهت آغاز یک زندگی جدید یاری رسانند.

مزایای حضور وکیل در طلاق از طرف زوجه

دشواری فرایند طلاق از سمت زن و لزوم مطالبه و دریافت حقوق مالی وی برای شروع یک زندگی جدید پس از جدایی، نقش وکیل متخصص و با تجربه را به خوبی نشان می دهد.

1.نیازی به مراجعه زوجه به محکمه نیست.

2.اجرای صیغه طلاق از طریق وکیل و بدون نیاز به حضور زن در دفترخانه

3.تعیین نحوه دریافت حقوق و مزایا توسط وکیل بدون حضور زن در دادگاه

4.زمان رسیدگی به پرونده طلاق از طرف زن به طور چشم گیری کاهش می یابد.

5.وکیل با مطالبه حقوق مالی زن در دعاوی جداگانه و با مذاکره با زوج، می تواند مرد را برای مصالحه و طلاق توافقی مجاب کند.

 

نکات حقوقی طلاق از سمت زن

  • زن می تواند هم زمان با ارائه دادخواست طلاق، دادخواست استرداد جهیزیه را تقدیم نماید.
  • چنانچه زن از حق حبس خود استفاده کند امکان اثبات عسر و حرج برای وی از حالت عادی پیچیده تر است.
  • در صورتی که زن حق مسکن داشته باشد می تواند از خانه شوهر خارج شده و در منزل دیگری ساکن شود، در این شرایط خروج از منزل موجب قطع نفقه نخواهد شد.
  • زن می تواند از شهر محل سکونت خود درخواست طلاق مطرح کند.
  • بعد از صدور حکم طلاق، زوجین موظفند در دفتر رسمی طلاق حاضر شوند.دفترخانه مراتب امر را به اطلاع مرد رسانده و مرد مکلف است طرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفتر حضور یابد.در غیر این صورت دفترخانه بدون حضور وی صیغه طلاق را جاری و زوج را از اجرای آن مطلع می نماید.
  • اگر زوج به حکم طلاق از طرف زوجه اعتراض کند،قطعیت حکم منوط به گذران پروسه بدوی،تجدید نظر و فرجام خواهی میشود.با این احتمال رسیدگی به پرونده طلاق از طرف زن حداقل شش ماه تا یک سال به طول می انجامد.این زمان بدون حضور وکیل مجرب ممکن است تا چند سال نیز زمان ببرد.
  • همان طور که قبل تر شرح داده شد حضانت فرزند ارتباطی با طلاق ندارد و مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده در صورت عدم توافق پدر و مادر بر حضانت اولاد،تا هف سالگی حضانت به عهده مادر و پس از آن به عهده پدر است.توجه کنید که حضانت هم حق هم تکلیف میباشد.

 

سریعترین راه های طلاق از سمت زوجه:

همان طور که از ابتدای مقاله یادآور شده ایم، طلاق از طرف زن با دشواری و پیچیدگی های قانونی بسیاری روبرو است که بدون مشاوره یک وکیل حاذق و آگاه ممکن است سالها به طول بیانجامد.پیشتر ذکر شد که حق طلاق با مرد است مگر آن که زن برای  اقامه دعوای طلاق دلایل مستحکمی داشته باشد.از شروط دوازده گانه ضمن عقد سه دلیل از همه قوی تر هستند که در ادامه به تشریح هر یک می پردازیم:

1.دارا بودن وکالت طلاق:

در صورتی که مرد طی یک سند رسمی اعم از عقدنامه و یا وکالت طلاق به زن حق بدهد که بدون قید و شرط  و یا تحت شرایط مشخص خود را مطلقه سازد،زن می تواند به راحتی برای طلاق از جانب خود اقدام کند.اگر زن وکالت بدون قید و شرط برای طلاق از طرف شوهر داشته باشد حداکثر طی 20 روز می تواند توسط وکیل برای طلاق اقدام کند.

2.عدم پرداخت نفقه:

قبل از طرح دادخواست طلاق از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه، باید رأی عدم پرداخت نفقه به مدت 6 ماه صادر شده باشد.

به این صورت که ابتدا دادخواست مطالبه نفقه معوقه ثبت و پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع داده می شود.اگر قاضی شورا رأی با مضمون عدم پرداخت نفقه از سوی زوج به مدت شش ماه یل بیشتر صادر کند و پس از گذران مراحل قانونی حکم قطعی شود، زن قادر است براساس حکم شورا برای طلاق از سمت خود اقدام کند.قابل ذکر است اگر زن از منزل شوهر خارج شده باشد و شوهر زن را ملزم به تمکین نکرده باشد، نفقه زن همچنان به وی تعلق دارد.

3.ضرب و جرح عمدی:

عسر و حرج ناشی از ضرب و جرح عمدی یکی دیگر از مواردی است که پروسه طلاق از طرف زن را کوتاه می کند.به این صورت که  زن پیش از طرح دادخواست ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه و گواهی مربوط به صدمات را دریافت میکند.سپس با طرح شکایت تحت عنوان ضرب و جرح عمدی و با ارائه نامه پزشکی شوهر به دادسرا احضار شده و مراحل قانونی طی و مجازات مرد مقرر می گردد.بعد از قرار مجازات اگر ضرب و جرح شدید و مشمول دیه باشد، پس از قطعی شدن حکم زن می  تواند با استناد بر این حکم نسبت به طلاق خود اقدام کند.

 

اما برخی مشکلات هستند که روند طلاق از طرف زوجه را مختل می کنند:

1.عدم اثبات  ضرب و جرح: در بسیاری موارد اثبات اعمال خشونت مرد کار راحتی نیست.مشاهده شده بعضی مردان به گونه ای و با دقت خاصی به زن آسیب می رسانند که اثری از ضرب یا جرح بر بدن وی باقی نماند و یا گاها دیده شده که به دلیل مراجعه دیرهنگام زن به پزشکی  قانونی و انجام معاینات،شدت جراحات کاهش یافته که خود در رأی قاضی اثرگذار  است.

2.نبود گزارش مناسب

نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی و حافظ جان و مال و ناموس شهروندان در اثبات ظلم و خشونت به وقوع پیوسته بسیار منفعل است.در اکثر موارد مأمور حاضر در صحنه خشونت یک گزارش سطحی بدون شرح جزئیات از اتفاقات تهیع میکند که عملا ارزش و اعتباری برای قرائت در دادگاه ندارد.حتی درمواردی مأمور بدون مداخله در خشونت و ضرب و جرخ از طرف مرد تلاشی برای منع مرد از آسیب زدن به زن و محافظت از زوجه نکرده اند.به همین دلیل است در جریان دادگاه رسیدگی به طلاق از طرف زوجه توجهی به گزارش پلیس نمیشود.متاسفانه در مواردی حتی نامه پزشکی قانونی نیز در نظر قاضی از اعتبار کافی برخوردار نبوده است.

3.اثبات نشدن اختلالات جنسی یا جنون

یکی از مواردی که به زن در مسیر طلاق کمک میکند مسئله جنون است.اما قانون مدنی کشور به اصلاحات جدی و گسترده در این ارتباط نیاز دارد چرا که با ورود به دنیای مدرن مفهموم جنون از نظر پزشکی دست خوش تغییر شده است.مبرهن است که ادامه زندگی مردی که از اختلالات شدید روحی و روانی رنج میبرد و به همسر و فرزندان خود آزار روحی و جسمی تحمیل می کند،صلاحیت حضور در زندگی خانوادگی را نداشته و حتی ممکن است تهدیدی برای جان افراد محسوب شود.

همچنین اختلالات و تمایلات جنسی شدید و غیر قابل درمان نیز زن را در عسر و حرج قرار میدهد.برخی مردان ممکن است تمایلات غیر عقلانی یا خارج از عرف داشته باشند که زن با انجام آنها مخالف است.سرد مزاجی یا گرم مزاجی بیش از حد هم می تواند ادامه زندگی را برای زن عذاب آور کند.

4.عدم اثبات ترک خانه توسط شوهر به مدت طولانی

واضح است شوهری که به مدت طولانی خانه و همسر و فرزندان را رها کرده است نمیتواند همسری مناسب یا پدری دلسوز باشد.اما دیده شده است که گاهاً دادگاه برای اثبات عدم حضور شوهر طی مدت طولانی از زن میخواهد دلایل عجیب و دور از دسترس ارائه دهد.

کلام آخر

گروه وکلای وکیل24 با تجربه کافی و مهارت لازم در پرونده های طلاق از طرف زن در این مسیر همراه متقاضیان خواهد بود تا برای فراهم کردن شرایط یک شروع تازه به آنان یاری رساند. چنانچه قصد طرح دعوای طلاق از طرف زن را داشته باشید وکلای مجرب وکیل 24 آماده مشاوره و خدمت رسانی به شما هستند.

پیام بگذارید

تماس تلفنی

درخواست مشاوره با وکیل

نام(ضروری)